Udržitelné zemědělství a bezpečnost potravin

Fungicidní a insekticidní ochrana cukrovky a kukuřice

S nárůstem světové populace roste i poptávka po bezpečné a vysoce nutriční stravě. Ve stejné době se moderní zemědělství setkává s řadou výzev jako je snížení dostupnosti orné půdy nebo výskyt extrémních povětrnostních podmínek.

Aby bylo možné uspokojit potřeby společnosti, je nezbytné rozvíjet směr udržitelnosti v rámci dostupných zdrojů, zachování přírody a lidského zdraví.

Je velmi důležité věnovat pozornost období opětovného vstupu do porostu, což je minimální doba, která musí uplynout mezi časem, kdy byl přípravek na ochranu rostlin aplikován na plochu nebo plodinu a časem, kdy mohou lidé do této oblasti bez ochranného oblečení a vybavení vstoupit.

Fungicidní ochrana cukrovky a kukuřice CCPA a SUI prospekt A4 2020.indd

Po ošetření přípravky na ochranu rostlin část produktu zůstává na povrchu plodiny, a postupně dochází k che-mické degradaci a smyvu deštěm. V mnoha případech je však kvůli biologii škůdců nebo houbových chorob nezbytné sledovat ošetřené plodiny denně. Pro kratší inspekční prohlídky porostů cukrovky a kukuřice je již u většiny přípravků na ochranu rostlin CCPA - Czech Crop Protection AssociationČeská asociace ochrany rostlin, e-mail: ccpa@ccpa.cz. Pracovníci obvykle vstupují do plodiny těsně po ošetření a tímto způsobem se dostávají do kontaktu s rezidui přípravků na ochranu rostlin. Nedávné studie uká-zaly, že ne všechny části těla jsou vystaveny působení těchto reziduí stejně. Například v polních plodinách stanovena doba opětovného vstupu do porostu v nově vydaných rozhodnutích o povolení. V těchto případech jsou opětovné vstupy do porostu většinou možné v kratším časovém rozsahu, obvykle 1–2 dny po aplikaci. Odlišně je tomu v případě provádění manuálních a déle trvajících prací (např. celodenní likvidace plevel-ných řep ručním vytrháváním, kastrace množitel-ských porostů kukuřice na zrno a podobné ma-nuální práce prováděné v ošetřených porostech po celou pracovní dobu). V těchto případech je doporučeno tyto práce nejlépe provádět před aplikací foliárních fungicidů nebo insekticidů, pokud to jejich optimální aplikační termín pro hubení chorob a škůdců umožňuje.

Expozice pracovníků rezidui přípravků v ošetřené cukrovce (%)

(měřeno na povrchu těla pracovníků při ručním vytrhávání plevelných řep prováděném krátce po předchozím fungicidním ošetření plodiny (časový rozsah expozice pracovníků: 8-hodinová pracovní doba).

Pracovníci obvykle vstupují do plodiny těsně po ošetření a tímto způsobem se dostávají do kontaktu s rezidui přípravků na ochranu rostlin. Nedávné studie ukázaly, že ne všechny části těla jsou vystaveny působení těchto reziduí stejně. Například v polních plodinách bylo zjištěno, že minimálně 75% absorpce kůží probíhá přes spodní část těla (viz. obrázek).

Proto použití ochranných pomůcek, které zakrývají celé tělo má velký význam.

Respektování doporučeného vstupního intervalu zcela zajišťuje pracovníkům bezpečnost v polních podmínkách.

Fungicidní ochrana cukrovky a kukuřice CCPA a SUI prospekt A4 2020.indd

Jeden ze způsobů, kdy pracovníci přichází do styku s rezidui přípravků na ochranu rostlin, je ruční odstraňování plevelů, plevelných řep a vyběhlic na pozemku cukrové řepy. Odstraňování plevelných řep a vyběhlic se obvykle provádí v letních měsících, které může být před, ale i po ošetření fungicidem nebo insekticidem. Během ručního odstranění plevelných řep a vyběhlic existuje riziko přímého kontaktu ošetřenými rostlinami. Identické riziko existuje např. při manuálním vytrhávání (kastraci) květenství v množitelských porostech zrnové kukuřice a podobných celodenních kontaktech manuálních pracovníků s ošetřenou plodinou.

V rámci udržitelného a bezpečného užívání přípravků na ochranu rostlin, včetně fungicidů a insekticidů do cukrové řepy, je potřeba zohlednit a do budoucna uvažovat o dodržování intervalu pro opakovaný vstup do porostu k zamezení kontaktu s rezidui účinných látek.

Tento doporučený minimální interval pro opětovný vstup do porostu za účelem celedenních ručních prací je například 10 dnů po aplikaci chemického fungicidu proti houbovým chorobám cukrovky, resp. 14 dnů po aplikaci fungicidu proti houbovým chorobám kukuřice.

Vedle zmíněných opatření pro bezpečné a odpovědné využívání přípravků na ochranu rostlin je důležité používat výhradně originální výrobky, které jsou registrovány pro daný účel.

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Celý prospekt ke stažení zde.

The browser compatibility override message